Privacy Statement PaComer

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van PaComer of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Francisco Rodríguez Rodríguez
Onderneming: PaComer
Bezoekadres:
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Nederland
E-mail: info@pacomertraiteur.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 20 471 1323
KvK-nummer: 51371391

PaComer is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. PaComer is verantwoordelijke in de zin van de AVG. PaComer is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens PaComer, waaronder http://shop.pacomertraiteur.nl.

PaComer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door PaComer opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door PaComer. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor PaComer om de overeenkomst uit te voeren.

PaComer gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt PaComer altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door PaComer worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres
en/of telefoonnummer;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te
allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt PaComer altijd eerst
toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en
verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de
gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een
ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@pacomertraiteur.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte;
– in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan PaComer gebruik maken van een aantal
externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de
gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval
zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden
voor PaComer, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle
externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan
de fulfilment partij.

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan
de fulfilment partij.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de
webhosting partij.

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van
een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en
bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan
de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan
de e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe
klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten
worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming
aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@pacomertraiteur.nl.

Het staat PaComer vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van
personen die het vertrouwen van PaComer ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt
onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van
PaComer. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van PaComer.
In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk
verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van PaComer.